კალენდარი

მთავარი მენიუ
ძებნა ამ საიტზე

აუდიო - ვიდეო
გართობა, იუმორი
სხვადასხვა
განათლება
რელიგია
ონლაინი


გააზიარე
სოც-ქსელები
საიტზე სოციალური ქსელებით შესვლამთავარი » სტატიები » რელიგია » ფსალმუნები

მასალის რაოდენობა კატეგორიაში: 150
ნაჩვენებია მასალა: 21-40
გვერდები: « 1 2 3 4 ... 7 8 »

დალაგება: სათაურით
ფსალმუნი 130

ახალი ქართულითძველი ქართულით
1

გალობა აღსავალთა. დავითისათვის. უფალო, არ გავდიდგულებულვარ და თვალნი მაღლა არ ამიწევია; და არც მივლია განდიდებისა და ჩემთვის მიუწვდომლისაკენ.

1

უფალო, არა ამაღლდა გული ჩემი, არცა განსცხრებოდეს თუალნი ჩემნი; არა ვიდოდე მე მდიდართა თანა, არცა უსაკჳრველესთა ჩემთა თანა,

2არამედ ვაწყნარებდი და ვაყუჩებდი ჩემს სულს, ვით დედის ძუძუდან მოწყვეტილ ყრმას, ვითარცა ძუძუს მოწყვეტილი, ისეა ჩემში ჩემი სული.2არამედ დავიმდაბლე თავი ჩემი, ხოლო აღვიმაღლე სული ჩემი; ვიქმენ მე, ვითარცა ყრმა, განყენებული სძისაგან დედისა თჳსისა, რაჲთამცა მოაგე ესე სულსა ჩემსა.
3ესავდეს ისრაელი უფალს ამიერიდან უკუნისამდე.3ესევდინ ისრაჱლი უფალსა ამიერითგან და უკუნისამდე.


ფსალმუნები | ნანახია: 1357 | დაამატა: ciklopi | თარიღი: 22.აპრ.2013 | კომენტარი (0)

ფსალმუნი 129

ახალი ქართულითძველი ქართულით
1

გალობა აღსავალთა. სიღრმეებიდან მოგიხმობ შენ, უფალო;

1

ღრმით ამოღაღად-ვყავ შენდამი, უფალო;

2უფალო, ისმინე ჩემი ხმა. მზად იყვნენ შენი ყურები ჩემი ვედრების ხმის მოსასმენად.2უფალო, შეისმინე ლოცვისა ჩემისა; იყვნედ ყურნი შენნი მორჩილ ჴმასა ვედრებისა ჩემისასა.
3თუ ცოდვებს შემოგვინახავ, უფალო, ვინ დაგიდგება?3უკუეთუ უსჯულოებათაებრ მიაგებდე, უფალო, უფალო, ვინმე დაუთმოს?
4მაგრამ შენს მიერ არის შენდობა, რათა გეკრძალონ.4რამეთუ შენ მიერ არს ლხნებაჲ. სახელისა შენისათჳს დაგითმე შენ, უფალო,
5მეიმედება უფალი, ესავს ჩემი სული და მის სიტყვას ველოდები.5დაუთმო სულმან ჩემმან სიტყუასა შენსა. ესავს სული ჩემი უფალსა
6სული ჩემი ელოდება უფალს უფრო მეტად, ვიდრე გუშაგნი დილას, გუშაგნი დილას,6საჴუმილავითგან განთიადისა მიმწუხრადმდე, საჴმილითგან განთიადისა
7ესავდეს ისრაელი უფალს, რადგან უფალთან არის წყალობა და უხვია დახსნა მისმიერი.7ესევდინ ისრაჱლი უფალსა, რამეთუ უფლისა მიერ არს წყალობაჲ და მრავალ არს მის მიერ გამოჴსნა.
8და ის დაიხსნის ისრაელს ყველა ბრალისაგან.8და თავადმან იჴსნის ისრაჱლი ყოველთაგან უსჯულოებათა მისთა.


ფსალმუნები | ნანახია: 1422 | დაამატა: ciklopi | თარიღი: 22.აპრ.2013 | კომენტარი (0)

ფსალმუნი 128

ახალი ქართულითძველი ქართულით
1

გალობა აღსავალთა. მრავალგზის მავიწროებდნენ ჩემი ყრმობიდან, თქვას ისრაელმა.

1

მრავალგზის მბრძოდეს მე სიყრმით ჩემითგან, თქუნ ისრაჱლმან,

2მრავალგზის მავიწროებდნენ ჩემი ყრმობიდან, მაინც ვერ მძლიეს.2მრავალგზის მბრძოდეს მე სიყრმით ჩემითგან და მე ვერა მერეოდეს.
3ჩემს ზურგზე ხნავდნენ მხვნელები და გაჰყავდათ გრძელი კვლები.3ბეჭთა ჩემთა მცემდეს მე ცოდვილნი და განაგრძვეს უსჯულოებაჲ მათი.
4უფალი სამართლიანია: დაამსხვრია ხუნდები ბოროტთა.4უფალმან მართალმან შემუსრნა ქედნი ცოდვილთანი.
5შერცხვებიან და უკუიქცევიან ყოველნი მოძულენი სიონისა.5ჰრცხუენოდენ და მართლუკუნ იქცენ ყოველნი მოძალენი სიონისანი.
6იქნებიან, როგორც ერდოს ბალახი, რომელიც მოწყვეტამდე გახმება.6იქმნედ იგინი, ვითარცა თივა ერდოთა რომელი-იგი ვიდრე მოფხურადმდე განჴმა,
7რომლითაც ვერ აივსებს პეშვს მომკელი და იღლიას - ძნის შემკვრელი.7რომლისაგან არა აღივსო ჴელი თჳსი მომკალმან და არცა წიაღი, რომელი შეჰკრებნ მჭლეულებსა მისსა.
8და არ ეტყვიან გამვლელნი: კურთხევა უფლისა თქვენ; გაკურთხებთ თქვენ უფლის სახელით.8და არა ჰრქუეს, რომელნი-იგი თანაწარვიდოდეს, ვითარმედ: კურთხევა უფლისაჲ თქუენ თანა, გაკურთხენით თქუენ სახელითა უფლისაჲთა. დიდება


ფსალმუნები | ნანახია: 1105 | დაამატა: ciklopi | თარიღი: 22.აპრ.2013 | კომენტარი (0)

ფსალმუნი 127

ახალი ქართულითძველი ქართულით
1

გალობა აღსავალთა. ნეტარია ყოველი, რომელსაც ეშინია უფლისა და იარება მისი გზებით.

1

ნეტარ არიან ყოველნი, რომელთა ეშინის უფლისა, და რომელნი ვლენან გზათა მისთა.

2შენი ხელების ნაყოფს თუ ჭამ, ნეტარება შენ და სიკეთე შენ!2ნაშრომი ნაყოფთა შენთა შჭამო შენ, ნეტარ იყო და კეთილი გეყოს შენ.
3ცოლი შენი, ვითარცა ვაზი მსხმოიარე შენი სახლის კიდეებში; შენი შვილები, ვითარცა ყლორტები ზეთისხილისა, შენი სუფრის გარშემო.3ცოლი შენი, ვითარცა ვენაჴი მსხმო კიდეთა სახლისა შენისათა; შვილნი შენნი, ვითარცა ახალნერგნი ზეთისხილისანი, გარემოს ტაბლისა შენისა.
4აგერ, ასე რომ იკურთხება კაცი მოშიში უფლისა.4აჰა, ესერა, ესრეთ იკურთხოს კაცი, რომელსა ეშინის უფლისა.
5გაკურთხოს შენ უფალმა სიონიდან, და იხილე სიკეთე იერუსალიმისა მთელი შენი სიცოცხლე.5გაკურთხოს შენ უფალმან სიონით, და იხილო შენ კეთილი იერუსალჱმსა ყოველთა დღეთა ცხორებისა შენისათა
6იხილე შვილნი შვილთა შენთა. მშვიდობა, ისრაელს!6და იხილნე შენ შვილნი შვილთა შენთანი. მშჳდობაჲ ისრაჱლსა ზედა.


ფსალმუნები | ნანახია: 1545 | დაამატა: ciklopi | თარიღი: 22.აპრ.2013 | კომენტარი (0)

ფსალმუნი 126

ახალი ქართულითძველი ქართულით
1

გალობა აღსავალთა. სოლომონისთვის. თუ უფალი არ ააშენებს სახლს, ამაოდ გაირჯებიან მისი მშენებლები; თუ უფალი არ დაიცავს ქალაქს, ამაოდ ფხიზლობს გუშაგი.

1

არა თუმცა უფალმან აღაშენა სახლი, ცუდად შურებიან მაშენებელნი მისნი; არა თუმცა უფალმან დაიცვა ქალაქი, ცუდად იღჳძებენ მჴუმილნი მისნი.

2ამაოდ დგებით ადრიან, აგვიანებთ დასხდომას, ჭამთ ჭმუნვით პურს; რადგან ძილს ანიჭებს თავის საყვარელს.2ცუდად არს თქუენი ეგე აღმსთობაჲ, აღდეგით შემდგომად დასხდომისა, რომელნი შჭამთ პურსა სალმობისასა, რაჟამს სცეს ძილი მოყუარეთა მისთა.
3აჰა, მემკვიდრეობა უფლისაგან - შვილები, გასამრჯელო - მუცლის ნაყოფი.3აჰა, სამკჳდრებელნი უფლისანი არიან შვილნი, და სასყიდელი მათი _ ნაყოფი მუცლისა.
4როგორც ისრები მეომრის ხელში, ისეა ახალგაზრდა თაობა.4ვითარცა ისარი ჴელთა შინა ძლიერისათა, ეგრეთ იყვნენ ძენი განყრილთანი.
5ნეტარია მამაკაცი, რომელმაც გაივსო კაპარჭი მათით; არ შერცხვება, როცა ლაპარაკი მოუხდება მტრებთან კარიბჭეში.5ნეტარ არს, რომელმან აღავსოს ნება თჳსი მათგან, არა ჰრცხუენოდის, რაჟამს ეტყოდიან მტერთა მათთა ბჭეთა შინა.


ფსალმუნები | ნანახია: 1285 | დაამატა: ciklopi | თარიღი: 22.აპრ.2013 | კომენტარი (0)

ფსალმუნი 125

ახალი ქართულითძველი ქართულით
1

გალობა აღსავალთა. როცა დააბრუნებს უფალი ტყვეს სიონისას, თავი სიზმარში გვეგონება.

1

რაჟამს მოაქცია უფალმან ტყუჱ სიონისა, ვიქმნენით ჩუენ ნუგეშინისცემულ.

2მაშინ აივსება სიცილით პირი ჩვენი და ენა ჩვენი - გალობით. მაშინ იტყვიან ხალხებს შორის: დიადი საქმე მოიმოქმედა უფალმა მათთან.2მაშინ აღივსო სიხარულითა პირი ჩუენი და ენაჲ ჩუენი _ გალობითა; მაშინ თქუან წარმართთა შორის: განადიდა უფალმან ყოფა მათ თანა.
3დიადი საქმე მოიმოქმედა უფალმა ჩვენთან. გავმხიარულდით.3განადიდა უფალმან ყოფა ჩუენ თანა, და ვიქმნენით ჩუენ სახარულევან.
4დააბრუნე, უფალო, ჩვენი ტყვეები, ვით ნაკადები ურწყავ ადგილზე.4მოაქციე, უფალო, ტყუჱ ჩუენი, ვითარცა ღუარნი ბღუარითა.
5ცრემლით მთესველნი სიმღერით მოიმკიან.5რომელნი სთესვიდენ ცრემლით, მათ სიხარულით მოიმკონ.
6მიდის და ტირის მთესველი თესლისა, მოდის და სიმღერით მოაქვს ძნები თავისი.6მისლვით მივიდოდეს და ტიროდეს, რომელნი სთესვიდეს თესლსა მათსა; მოსლვით მოვიდოდეს და უხაროდა, რომელთა მოაქუნდა მჭელეულები მათი.


ფსალმუნები | ნანახია: 1168 | დაამატა: ciklopi | თარიღი: 22.აპრ.2013 | კომენტარი (0)

ფსალმუნი 124

ახალი ქართულითძველი ქართულით
1

გალობა აღსავალთა. უფალზე დანდობილი მსგავსია სიონის მთისა - არ შეირყევა, იდგომება უკუნისამდე.

1

რომელნი ესვენ უფალსა, ვითარცა მთაჲ სიონი; არა შეირყიოს უკუნისამდე, რომელი დამკჳდრებულ არს იერუსალჱმს.

2იერუსალიმს გარეშემო მთები არტყია, ხოლო უფალი თავისი ერის გარშემოა ამიერიდან უკუნისაადე.2მთანი გარემოს მისსა, და უფალი გარემოს ერისა თჳსისა ამიერითგან და უკუნისამდე.
3რადგან არ დარჩება კვერთხი ბოროტისა მართალთა წილზე, რათა არ გაიწოდონ მართლებმა ხელი სიმრუდეზე.3რამეთუ არა დაუტეოს უფალმან კუერთხი ცოდვილთა ნაწილსა ზედა მართალთასა, რაჲთა არა მიყვნენ მართალთა უსჯულოებად ჴელნი მათნი.
4სიკეთე უყავ, უფალო, კეთილებს და გულმართლებს.4კეთილი უყავ, უფალო, სახიერთა და გულითა წრფელთა,
5ხოლო გადამხრელებს წაიყვანს უფალი ბოროტმოქმედებთან ერთად; მშვიდობა ისრაელს.5ხოლო რომელთა გარდააქციონ გულარძნილებად, მიიყვანნეს იგინი უფალმან მოქმედთა თანა უსჯულოებისათა მშჳდობაჲ ისრაჱლსა ზედა.


ფსალმუნები | ნანახია: 1526 | დაამატა: ciklopi | თარიღი: 22.აპრ.2013 | კომენტარი (0)

ფსალმუნი 123

ახალი ქართულითძველი ქართულით
1

გალობა აღსავალთა. დავითისათვის. უფალი რომ არ ყოფილიყო ჩვენთან, თქვას ისრაელმა,

1

არა თუმცა უფალი იყო ჩუენ თანა, თქუნ ისრაჱლმან,

2უფალი რომ არ ყოფილიყო ჩვენთან, როცა აღდგა ჩვენს წინააღმდეგ კაცი,2არა თუმცა უფალი იყო ჩუენ თანა, რაჟამს კაცნი აღდგებოდეს ჩუენ ზედა,
3მაშინ ცოცხლად ჩაგვყლაპავდნენ, რაჟამს განრისხდნენ ჩვენზე.3ცხოველნიცა ვიდრემე შთამთქნეს ჩუენ, რაჟამს განრისხნა გულისწყრომა მათი ჩუენ ზედა;
4მაშინ წყლები წაგვსილავდნენ, ნაკადი გადაუვლიდა ჩვენს სულს.4წყალთამცა ვიდრემე დამთქნეს ჩუენ,
5ჩვენი შეწევნა უფლის სახელშია ცისა და ქვეყნის შემოქმედისა.5ღუარსა განჴდა სული ჩუენი. განჴდამეა სული ჩუენი წყალსა მას წინა დაუდგრომელსა?
6კურთხეულ არს უფალი, რომ არ მიგვცა ულუფად მათთა კბილთათვის.6კურთხეულ არს უფალი, რომელმან არა მიმცნა ჩუენ ნადირად კბილთა მათთა.
7ჩვენი სული გადარჩა, ვითარცა ჩიტი მონადირის მახისაგან; მახე დაიმსხვრა და ჩვენ გადავრჩით.7სული ჩუენი, ვითარცა სირი, განერა მახისა მისგან მონადირეთასა; საბრჴე შეიმუსრა, და ჩუენ განვერენით.
8ჩვენი შეწევნა უფლის სახელშია - ცისა და ქვეყნის შემოქმედისა.8შეწევნა ჩუენი სახელითა უფლისაჲთა, რომელმან ქმნა ცანი და ქუეყანა. დიდება


ფსალმუნები | ნანახია: 1318 | დაამატა: ciklopi | თარიღი: 22.აპრ.2013 | კომენტარი (0)

ფსალმუნი 122

ახალი ქართულითძველი ქართულით
1

გალობა აღსავალთა. შენსკენ აღვაპყარ ჩემი თვალები, ზეცაში მყოფო.

1

შენდამი აღვიხილენ თუალნი ჩემნი, რომელი დამკჳდრებულ ხარ ცათა შინა.

2აჰა, ვითარცა მონათა თვალნი ბატონთა ხელისაკენ, ვითარცა თვალნი მხევლისა ქალბატონის ხელისაკენ, ისევე ჩვენი თვალები მიქცეულია ჩვენი უფალი ღმერთისაკენ, ვიდრე შეგვიწყალებდეს.2აჰა, ესერა, ვითარცა თუალნი მონათანი, ჴელთა მიმართ უფალთა მათთასა და ვითარცა თუალნი მჴევალისანი, ჴელთა მიმართ დედოფლისა თჳსისათა, ეგრეთცა თუალნი ჩემნი, უფლისა მიმართ, ღმრთისა ჩუენისა, ვიდრემდის შემიწყალნეს ჩუენ.
3შეგვიწყალე, უფალო, შეგვიწყალე, რადგან მეტისმეტად გავძეხით სიძულვილით.3მიწყალენ ჩუენ, უფალო, მიწყალენ ჩუენ, რამეთუ მრავლითა აღვივსენით ჩუენ შეურაცხებითა.
4საკმაოდ გაძღა ჩვენი სული უზრუნველთა დაცინვით და ამპარტავანთა სიძულვილით.4უფროჲსად აღივსო სული ჩუენი ყუედრებითა მდიდართაჲთა და შეურაცხებითა ამპარტავანთაჲთა.


ფსალმუნები | ნანახია: 1345 | დაამატა: ciklopi | თარიღი: 22.აპრ.2013 | კომენტარი (0)

ფსალმუნი 121

ახალი ქართულითძველი ქართულით
1

გალობა აღსავალთა. დავითისათვის. გავიხარე, როცა მითხრეს: უფლის სახლში წავიდეთ.

1

ვიხარე, რომელთა მრქუეს მე: სახლსა უფლისასა შევიდეთ.

2იდგნენ ფეხნი ჩვენნი შენს კარიბჭეებში, იერუსალიმო!2და დადგომილ იყვნეს ფერჴნი ჩემნი ეზოთა შენთა, იერუსალჱმ.
3იერუსალიმი ნაგებია, როგორც ქალაქი ერთად შერწყმული.3იერუსალიმი შენებულ არს, ვითარცა ქალაქი, რომლისა საყოფელ მისი მის თანა.
4რადგან იქ ავიდნენ ტომნი, ტომნი უფლისანი სამოწმებლად ისრაელისა, სადიდებლად უფლის სახელისა.4რამეთუ მუნ აღჴდეს ტომნი, ტომნი უფლისანი საწამებელად ისრაჱლისა და აღსარებად სახელისა უფლისა.
5რადგან იქ იდგა ტახტები სამართლისა, ტახტები დავითის სახლისა.5რამეთუ მუნ დაიდგნეს საყდარნი სასჯელისანი, საყდარნი სახლსა მას შინა დავითისსა.
6ითხოვეთ მშვიდობა იერუსალიმისათვის; დამშვიდდნენ მოყვარულნი შენნი.6იკითხეთ მშჳდობაჲ იერუსალჱმისა და განგებულებაჲ მოყუარეთა შენთა.
7იყოს მშვიდობა შენს ზღუდეებში, სიმშვიდე შენს სასახლეებში.7იყავნ მშჳდობაჲ ძალითა შენითა და მეფობაჲ გოდოლ-ტაძრებსა შენსა.
8ჩემთა ძმათა და მეგობართა გამო, ვამბობ: მშვიდობა შენ!8ძმათა ჩემთათჳს და მეგობართა ჩემთათჳს ვიტყოდე მე მშჳდობასა შენთჳს.
9ჩვენი უფალი ღმერთის სახლისთვის გისურვებ სიკეთეს შენ.9სახლისათჳს უფლისა ღმრთისა ჩუენისა გამოგითხოვე კეთილი შენ.


ფსალმუნები | ნანახია: 1046 | დაამატა: ciklopi | თარიღი: 22.აპრ.2013 | კომენტარი (0)

ფსალმუნი 120

ახალი ქართულითძველი ქართულით
1

გალობა აღსავალთა. მივაპყრობ თვალებს მთებს: საიდან მოვა ჩემი შეწევნა?

1

აღვიხილენ თუალნი ჩემნი მთათა, ვინა მოვიდეს შეწევნა ჩემი?

2ჩემი შეწევნა უფლისგანაა, რომელმაც შეჰქმნა ცა და ქვეყანა.2შეწევნა ჩემი უფლისა მიერ, რომელმან ქმნნა ცანი და ქუეყანაჲ.
3არ წააბორძიკებს შენს ფეხს; არ წათვლემს დამცველი შენი.3ნუ მისცემ შეძრვად ფერჴსა შენსა, არცა ჰრულეს მცველსა შენსა.
4აჰა, არ წათვლემს და არ დაიძინებს მცველი ისრაელისა.4აჰა, არა ჰრულეს, არცა დაიძინოს მცველმან ისრაჱლისამან.
5უფალია შენი მცველი; უფალი, შენი მფარველი - შენი მარჯვენის გვერდით.5უფალმან გიცვას შენ, უფალი მფარველ შენდა ჴელსა ზედა მარჯუენესა შენსა.
6დღისით მზე არ გავნებს და ღამით მთვარე.6მზემან დღისი შენ არა შეგწუას, არცა მთოვარემან ღამე.
7უფალი დაგიცავს ყოველგვარი ბოროტისაგან, დაიცავს შენს სულს;7უფალმან გიცვას შენ ყოვლისაგან ბოროტისა, დაიცვას სული შენი უფალმან.
8უფალი დაიცავს შენს წასვლას და მოსვლას ამიერიდან და უკუნისამდე.8უფალმან იცევინ შესლვა შენი და გამოსლვა შენი ამიერითგან და უკუნისამდე.


ფსალმუნები | ნანახია: 1365 | დაამატა: ciklopi | თარიღი: 20.აპრ.2013 | კომენტარი (0)

ფსალმუნი 119

ახალი ქართულითძველი ქართულით
1

გალობა აღსავალთა. უფალს ჩემი გაჭირვების ჟამს მოვუხმე და მიპასუხა.

1

ჭირსა ჩემსა უფლისა მიმართ ღაღად-ვყავ, და ისმინა ჩემი.

2უფალო, იხსენი ჩემი სული ცრუ ბაგეთაგან, მზაკვარი ენისაგან.2უფალო, იჴსენ სული ჩემი ბაგეთაგან ცრუთა და ენისა მზაკუარისაგან.
3რას მოგცემს შენ და რას შეგძენს შენ ენა მზაკვარი?3რაჲ მოგეცეს შენ, ანუ რაჲ შეგეძინოს შენ ენისათჳს მზაკვარისა?
4მეომრის მომახულ ისარს, წნორნარის ნაკვერცხლებთან ერთად.4ისარნი ძლიერისანი ლესულ არიან ნაკუერცხალთა თანა ოჴრებისათა.
5ვაიმე, ხიზანი ვარ მეშექისა, ვბინადრობ კედარის კარვებთან.5ვაჲ მე, რამეთუ განმიგრძდა მე მწირობაჲ ჩემი, და დავემკჳდრე მე საყოფელთა თანა კედარისათა.
6დიდხანს მკვიდრობდა ჩემი სული მშვიდობის მოძულეებთან.6მრავალ ჟამ დაიმკჳდრა სულმან ჩემმან მოძულეთა თანა მშჳდობისათა.
7მე მშვიდობა მსურს და რომ დავილაპარაკებ, ისინი საომრად ემზადებიან.7და მე ვიყავ მამშჳდებელ; რაჟამს ვეტყოდე მათ, იგინი მბრძოდეს მე ცუდად.


ფსალმუნები | ნანახია: 1271 | დაამატა: ciklopi | თარიღი: 20.აპრ.2013 | კომენტარი (0)

ფსალმუნები | ნანახია: 2685 | დაამატა: ciklopi | თარიღი: 20.აპრ.2013 | კომენტარი (0)

ფსალმუნი 118

ახალი ქართულითძველი ქართულით
1

ნეტარ არიან გზიანები, რომელნიც დადიან უფლის რჯულზე.

1

ნეტარ არიან უბიწონი გზასა, რომელნი ვლენან შჯულსა უფლისასა.

2ნეტარ არიან შემნახველნი მის მცნებათა, მთელი გულით რომ ეძიებენ მას.2ნეტარ არიან, რომელნი გამოიკულევენ წამებათა მისთა, ყოვლითა გულითა გამოიძინენ იგი.
3არც სიავკაცე ჩაუდენიათ, მისი გზით დადიან;3რამეთუ არა მოქმედნი უსჯულოებისანი გზათა მისთა ვიდოდეს.
4შენ დაავალე შენს ბრძანებათა დაცვა. ზედმიწევნით.4შენ ამცენ მცნებათა შენთა დამარხვად ფრიად.
5ნეტამც წარიმართოს ჩემი გზები შენი წესდების დასაცავად.5წარ-თუ-მცა-მართებულ იყვნეს გზანი ჩემნი დაცვად სიმართლეთა შენთა,
6მაშინ აღარ შემრცხვებოდა, როს შევხედავდი შენს ყოველ მცნებას.6მაშინ არა მრცხუენოდის, რაჟამს ვხედვიდე მე ყოველთა მიმართ მცნებათა შენთა,
7განგადიდებდი გულის სისწორით, რომ მასწავლიდი სამართალს შენი სიმართლისა.7აღგიარო შენ სიწრფოებითა გულისათა, რაჟამს ვისწავლნე მე განკითხვანი სიმართლისა შენისანი.
8შენს წესებს დავიცავ, ნუ მიმატოვებ საბოლოოდ,8სიმართლენი შენნი ვიმარხნე; ნუ დამაგდებ მე ვიდრე ფრიად.
9რით შეინახოს ყმაწვილმა სიწმიდე თავისი გზისა? დაიცვას შენი სიტყვისამებრ.9რაჲთამე წარიმართოს ჭაბუკმან გზა თჳსი? არამედ იმარხნეს თუ სიტყუანი შენნი.
10მთელი გულით გეძიებ შენ, ნუ გადამახვევინებ შენთა მცნებათაგან.10ყოვლითა გულითა ჩემითა გამოგიძიე შენ; ნუ განმაშორებ მე მცნებათაგან შენთა.
ფსალმუნის გაგრძელებაფსალმუნები | ნანახია: 2417 | დაამატა: ciklopi | თარიღი: 20.აპრ.2013 | კომენტარი (0)

ფსალმუნი 117

ახალი ქართულითძველი ქართულით
1

ადიდეთ უფალი, რადგან კეთილია, რადგან უკუნისამდეა წყალობა მისი.

1

აუარებდით უფალსა, რამეთუ კეთილ, რამეთუ უკუნისამდე არს წყალობაჲ მისი;

2იტყვის ახლა ისრაელი: მართლაც უკუნისამდეა წყალობა მისი.2თქუნ სახლმან ისრაჱლისამან, რამეთუ კეთილ, რამეთუ უკუნისამდე არს წყალობაჲ მისი;
3იტყვის ახლა სახლი აარონისა: მართლაც უკუნისამდეა წყალობა მისი.3თქუნ სახლმან აჰრონისმან, რამეთუ კეთილ, რამეთუ უკუნისამდე არს წყალობაჲ მისი;
4იტყვიან ახლა მოშიშნი უფლისა: მართლაც უკუნასამდეა წყალობა მისი.4თქუედ ყოველთა მოშიშთა უფლისათა, რამეთუ კეთილ, რამეთუ უკუნისამდე არს წყალობაჲ მისი.
5სივიწროვიდან ვუხმობდი უფალს, სიფართოვით მიპასუხა უფალმა.5ჭირსა ჩემსა ვხადე უფალსა, ისმინა ჩემი და გამომიყვანა მე ფართოდ.
6უფალი ჩემთან არის - არ მეშინია, რას მიზამს კაცი?6უფალი არს მწე ჩემდა, არა შემეშინოს; რაჲ მიყოს მე კაცმან?
7უფალი ჩემთან არის შემწედ და მე ვიხილავ ჩემს მტრებს.7უფალი არს მწე ჩემდა, მე ვიხილნე მტერნი ჩემნი.
8უკეთესია დაყრდნობა უფალზე, ვიდრე დაიმედება ადამიანზე.8კეთილ არს მოსავ-ყოფა უფლისა მიმართ, ვიდრე მოსავ-ყოფა კაცისა მიმართ;
9უკეთესია დაყრდნობა უფალზე, ვიდრე დაიმედება მთავრებზე.9კეთილ არს სასოებაჲ უფლისა მიმართ, ვიდრე სასოებაჲ მთავართა მიმართ.
10ხალხნი ყოველნი გარს შემომერტყნენ - უფლის სახელით მართლაც ამოვწყვეტ მათ.10ყოველი თესლები გარემომადგა მე, და სახელითა უფლისათა ვერეოდი მათ.
ფსალმუნის სრულად ნახვაფსალმუნები | ნანახია: 1688 | დაამატა: ciklopi | თარიღი: 20.აპრ.2013 | კომენტარი (0)

ფსალმუნი 116

ახალი ქართულითძველი ქართულით
1

აქეთ უფალი, ხალხნო ყოველნო, ადიდეთ იგი, ერნო ყოველნო!

1

უგალობდით უფალსა ყოველი თესლები და აქებდით მას ყოველი ერი;

2რადგან გაძლიერდა ჩვენს მიმართ წყალობა მისი, და ჭეშმარიტება უფლისა უკუნისამდეა. ადიდეთ უფალი!2რამეთუ განძლიერდა ჩუენ ზედა წყალობაჲ მისი, და ჭეშმარიტება უფლისაჲ ჰგიეს უკუნისამდე


ფსალმუნები | ნანახია: 1363 | დაამატა: ciklopi | თარიღი: 20.აპრ.2013 | კომენტარი (0)

ფსალმუნი 115

ახალი ქართულითძველი ქართულით
1

მწამდა, როცა ვიტყოდი: გავიტანჯე ფრიად.

1

მრწმენა მე, რომლისათჳსცა ვიტყოდე; ხოლო მე დავმდაბლდი ფრიად.

2ვთქვი ჩემი აჩქარებისას: ყოველი კაცი ცრუა.2და ვთქუ განკჳრვებასა ჩემსა, რამეთუ: ყოველი კაცი ცრუ არს.
3რით გადავუხადო უფალს ყოველივე, რაც მე მომიზღო?3რაჲ მივაგო უფალსა ყოვლისავეთჳს, რომელი მომაგო მე?
4თასს შეწევნისას ავიღებ და უფლის სახელს წარმოვთქვამ.4სასუმელი ცხორებისა მოვიღო და სახელსა უფლისასა ვხადო.
5ჩემს აღთქმებს უფლისადმი შევასრულებ მთელი მისი ხალხის წინაშე.5ლოცვანი ჩემნი უფალსა მივსცნე წინაშე ყოვლისა ერისა მისისა.
6მძიმეა უფლის თვალში სიკვდილი მისი წმიდანებისა.6პატიოსან არს წინაშე უფლისა სიკუდილი წმიდათა მისთა.
7გევედრები, უფალო, რადგან მე მორჩილი ვარ შენი; მორჩილი ვარ შენი, ძე შენი მხევლისა; გახსენი ჩემი ბორკილები.7ჵ, უფალო, მე მონა შენი, მე მონა შენი და ძე მჴევლისა შენისა;
8შენ შემოგწირავ ქების შესაწირავს და უფლის სახელს მოვუხმობ.8განჰხეთქენ საკრველნი ჩემნი, შენდა შევწირო მსხუერპლი ქებისა და სახელსა უფლისასა ვხადო.
9ჩემს აღთქმებს უფლისადმი შევასრულებ მთელი მისი ხალხის წინაშე.9ლოცვანი ჩემნი უფალსა მივსცნე წინაშე ყოვლისა ერისა მისისა
10უფლის სახლის ეზოში, შენს შუაგულში, იერუსალიმო! ადიდეთ უფალი!10ეზოთა სახლისა უფლისათა, შორის შენსა, იერუსალჱმ!


ფსალმუნები | ნანახია: 1420 | დაამატა: ciklopi | თარიღი: 20.აპრ.2013 | კომენტარი (0)

ფსალმუნი 114

ახალი ქართულითძველი ქართულით
1

მიყვარს, რომ ისმენს უფალი ჩემს ხმას, ჩემს ვედრებას.

1

შევიყუარე, რამეთუ ისმინოს უფალმან ჴმისა ვედრებისა ჩემისა.

2რომ მომაპყრო ყური და ჩემი დღენი მოვუხმობ მას.2მოყო ყური მისი ჩემდა, და მე დღეთა ჩემთა ვხადოდი მას.
3გარს შემომერტყნენ სასიკვდილო ტკივილები, ჯოჯოხეთის სატანჯველი მომადგა მე, გაჭირვება და მწუხარება ვპოვე.3გარემომადგეს მე სალმობანი სიკუდილისანი, და ჭირთა ჯოჯოხეთისათა მპოვეს მე; ჭირი და სალმობაჲ ვპოვე.
4და სახელს მოვუხმობ უფლისას; გევედრები, უფალო, გადაარჩინე სული ჩემი.4და სახელსა უფლისასა ვხადე:
5მოწყალეა უფალი და მართალი, და შემბრალეა ღმერთი ჩვენი.5ჵ, უფალო, იჴსენ სული ჩემი. მოწყალე არს უფალი და მართალ და ღმერთი ჩემი მწყალობელ.
6იცავს უფალი გულუბრყვილოებს; დავუძლურდი და მან მიშველა მე.6დაიცავს ჩჩჳლთა უფალი; დავმდაბლდი, და მაცხოვნა მე.
7დაბრუნდი, სულო ჩემო, შენს განსასვენებელში, რადგან უფალმა კეთილი მოგაგო შენ.7მოიქეც, სულო ჩემო, განსასუენებელად შენდა, რამეთუ უფალმან კეთილი გიყო შენ,
8რადგან შენ იხსენი სული ჩემი სიკვდილისაგან, თვალი ჩემი - ცრემლისაგან, ფეხი ჩემი - წაბორძიკებისაგან;8რამეთუ იჴსენ სული ჩემი სიკუდილისაბან, თუალნი ჩემნი - ცრემლთაგან და ფერჴნი ჩემნი - ბორკილისაგან.
9ვივლი უფლის წინაშე ცოცხალთა ქვეყანაში.9სათნო-ვეყო წინაშე უფლისა სოფელსა შინა ცხოველთასა. დიდება


ფსალმუნები | ნანახია: 1052 | დაამატა: ciklopi | თარიღი: 20.აპრ.2013 | კომენტარი (0)

ფსალმუნი 113

ახალი ქართულითძველი ქართულით
1

როდესაც გამოვიდა ისრაელი ეგვიპტიდან, სახლი იაკობისა უცხოენოვან ხალხისაგან,

1

გამოსლვასა ისრაჱლისასა ეგჳპტით, სახლი იაკობისი ერისაგან ბარბაროზთასა

2გახდა იუდა მისი სიწმიდე, ისრაელი - მისი სამფლობელო.2იყო ჰურიასტანი სიწმიდე მისა და ისრაჱლი საბრძანებელ მისა.
3ზღვამ დაინახა და გაიქცა, იორდანე უკან გაბრუნდა.3ზღუამან იხილა და ივლტოდა, და იორდანე უკუნიქცა მართლუკუნ.
4მთები აცეკვდნენ ერკემლებივით, ბორცვნი - კრავებივით.4მთანი იმღერდეს, ვითარცა ვერძნი, და ბორცუნი, ვითარცა კრავნი ცხოვართანი.
5რა დაგემართა, ზღვაო, რომ გაიქეცი, და იორდანევ, უკან რომ გაბრუნდი?5რაჲ არს შენდა, ზღუაო, რამეთუ ივლტოდე, და შენ, იორდანე, რამეთუ უკუნიქეც მართლუკუნ?
6მთებო, რას ცეკვავთ ერკემლებივით და ბორცვებო, კრავებივით?6მთანი, რამეთუ იმღერდით, ვითარცა ვერძნი და ბორცუნი - ვითარცა კრავნი ცხოვართანი?
7უფლის წინაშე ძრწოდე, დედამიწავ, იაკობის ღმერთის წინაშე,7პირისაგან უფლისა შეიძრა ქუეყანა, პირისაგან ღმრთისა იაკობისა,
8რომელმაც გადააქცია კლდე წყალსატევად, კაჟი - წყაროს წყლად.8რომელმან გარდააქცია კლდე ტბად წყალთა და კლდე განუკუეთელი - წყაროებად წყალთა.
9ჩვენ არა, უფალო, ჩვენ არა, არამედ შენს სახელს მიაგე დიდება შენი წყალობით, შენი ჭეშმარიტეაით.9ნუ ჩუენთჳს, უფალო, ნუ ჩუენთჳს, არამედ სახელსა შენსა ეც დიდებაჲ
10რატომ თქვან წარმართებმა: სად არის ღმერთი მათი?10წყალობითა შენითა და ჭეშმარიტებითა შენითა. ნუ სადა თქუან წარმართთა: სადა არს ღმერთი იგი მათი?
11ხოლო ჩვენი ღმერთი ზეცაშია; ყოველივე, რაც სურდა, მოიმოქმედა.11ხოლო ღმერთმან ჩუენმან ცათა შინა და ქუეყანასა ზედა ყოველივე, რაცა უნდა, ქმნა.
12მათი კერპები ვერცხლი და ოქროა, ადამიანთა ხელით შექმნილი.12კერპნი წარმართთანი ოქროსანი და ვეცხლისანი ქმნულნი ჴელთა კაცთანი;
13პირი აქვთ და ვერ ლაპარაკობენ, თვალები აქვთ და ვერ ხედავენ.13პირ-ათქს და არა იტყჳან, თუალ-ასხენ და არა ხედვენ,
14

ყურები აქვთ და არ ესმით, ცხვირი აქვთ და ვერ იყნოსავენ.

14ყურ-ასხენ და არა ესმის, ცხჳრ-ასხენ და არა იყნოსენ,
15ხელები აქვთ და ვერაფერს ეხებიან, ფეხები აქვთ და ვერ დადიან, ხმას ვერ გამოსცემენ თავიანთი ხორხიდან.15ჴელ-ასხენ და არა განიხილვენ, ფერჴ-ასხენ და არა ვლენან, არცაღა ჴმობენ ჴორცითა მათითა.
16მათ დაემსგავსებიან მათი გამკეთებლები, ყველა, ვინც მათზეა მინდობილი.16ემსგავსნედ მათ მოქმედნი მათნი და ყოველნი, რომელნი ესვენ მათ.
17ისრაელო, მიენდე უფალს - შემწე და ფარია ის.17

სახლი ისრაჱლისა ესვიდა უფალსა; შემწე და შემწყნარებელ არს მათდა.

18აარონის სახლო, მიენდე უფალს - შემწე და ფარია ის.18სახლი აჰრონისი ესვიდა უფალსა; შემწე და შესავედრებელ არს მათდა.
19მოშიშნო უფლისა, მიენდეთ უფალს - შემწე და ფარია ის.19მოშიშნი უფლისანი ესვიდეს უფალსა; შემწე და მფარველ არს მათდა.
20უფალს ვახსოვართ - გვაკურთხებს; აკურთხებს ისრაელის სახლს, აკურთხებს აარონის სახლს.20უფალმან მომიჴსენა ჩუენ და მაკურთხნა ჩუენ, აკურთხა სახლი ისრაჱლისა,
21აკურთხებს უფლის მოშიშებს - პატარებს დიდებთან ერთად.21აკურთხა სახლი აჰრონისი, აკურთხნა უფალმან მოშიშნი მისნი, მცირედნი დიდთა თანა.
22დაე, შეგმატოთ უფალმა თქვენ, თქვენ და თქვენს შვილებს.22შეგძინენ უფალმან თქუენ ზედა, თქუენ ზედა და შვილთა თქუენთა ზედა;
23კურთხეული ხართ უფლის მიერ, ცისა და ქვეყნის შემოქმედის მიერ,23კურთხეულ ხართ თქუენ უფლისა მიერ, რომელმან ქმნნა ცანი და ქუეყანა.
24ცა-ცად უფლისათვის, ხოლო ქვეყანა მისცა ადამის ძეთ.24ცანი ცათანი უფლისანი არიან, ხოლო ქუეყანა მოსცა ძეთა კაცთასა.
25არათუ მკვდრები აქებენ უფალს და ან ყოველი ქვესკნელს შთასული,25არა თუ მკუდარნი გაქებდენ შენ, უფალო, არცა ყოველნი შთამავალნი ჯოჯოხეთისანი,
26არამედ ჩვენ ვადიდებთ უფალს ამიერიდან უკუნისამდე. ადიდეთ უფალი!26არამედ ჩუენ ცხოველნი ვაკურთხევდეთ უფალსა ამიერითგან და უკუნისამდე.


ფსალმუნები | ნანახია: 1354 | დაამატა: ciklopi | თარიღი: 20.აპრ.2013 | კომენტარი (0)

ფსალმუნი 112

ახალი ქართულითძველი ქართულით
1

ადიდეთ უფალი! ადიდეთ, მორჩილნი უფლისა, ადიდეთ უფლის სახელი!

1

აქებდით ყრმანი უფალსა, აქებდით სახელსა უფლისასა.

2იყოს სახელი უფლისა კურთხეული ამიერიდან უკუნისამდე.2იყავნ სახელი უფლისაჲ კურთხეულ ამიერითგან და უკუნისამდე;
3მზის აღსავლიდან დასავალამდე განდიდებულია სახელი უფლისა.3მზისა აღმოსავალითგან ვიდრე დასავალადმდე ქებულ არს სახელი უფლისა.
4მაღალია ყველა ხალხზე უფალი, ცათა მაღლაა მისი დიდება.4მაღალ არს ყოველთა თესლთა ზედა უფალი, და ცათა შინა არს დიდებაჲ მისი.
5ვინ არის, ვითარცა უფალი, ღმერთი ჩვენი, მაღლა დამკვიდრებული?5ვინ არს, ვითარ უფალი ღმერთი ჩუენი, რომელი მაღალთა შინა დამკჳდრებულ არს
6დაბლა მჭვრეტელი, რომ ხედავდეს ცას და ქვეყანას,6და მდაბალთა ჰხედავს ცათა შინა და ქუეყანასა ზედა?
7წამოაყენოს მტვრიდან საწყალი, სანაგვიდან აღამაღლოს ღატაკი.7რომელმან აღადგინის ქუეყანისაგან გლახაკი და სკორეთაგან აღამაღლის დავრდომილი,
8რათა დასვას დიდებულებთან, თავისი ხალხის დიდებულებთან.8რათა დასუას იგი მთავართა თანა, მთავართა თანა ერისა მისისათა;
9უშვილოს სახლში დაამკვიდროს დედად, რომელიც ხარობს თავის შვილებით. ადიდეთ უფალი!9რომელმან დააშენის ბერწი სახლსა შინა, დედად შვილთა ზედა სახარულევანად.


ფსალმუნები | ნანახია: 1395 | დაამატა: ciklopi | თარიღი: 20.აპრ.2013 | კომენტარი (0)
© 2024