კალენდარი

მთავარი მენიუ
ძებნა ამ საიტზე

აუდიო - ვიდეო
გართობა, იუმორი
სხვადასხვა
განათლება
რელიგია
ონლაინი


გააზიარე
სოც-ქსელები
საიტზე სოციალური ქსელებით შესვლამთავარი » სტატიები » რელიგია » ფსალმუნები

ფსალმუნი 135
ფსალმუნი 135

ახალი ქართულითძველი ქართულით
1

ადიდეთ უფალი, რადგან კეთილია, რადგან უკუნისამდეა წყალობა მისი.

1

აუარებდით უფალსა, რამეთუ კეთილ, რამეთუ უკუნისადე არს წყალობაჲ მისი.

2ადიდეთ ღმერთი ღმერთებისა, რადგან უკუნისამდეა წყალობა მისი.2აუარებდით ღმერთსა ღმერთთასა, რამეთუ უკუნისამდე არს წყალობაჲ.
3ადიდეთ უფალი უფალთა, რადგან უკუნისამდეა წყალობა მისი.3აუარებდით უფალსა უფალთასა, რამეთუ უკუნისამდე.
4მარტოდმარტო მოქმედი დიდ საოცრებათა, რადგან უკუნისამდეა წყალობა მისი.4რომელმან ქმნა საკჳრველნი დიდ-დიდნი მხოლომან, რამეთუ უკუნისამდე.
5ცათა შემქმნელი გონიერებით, რადგან უკუნისამდეა წყალობა მისი.5რომელმან ქმნა ცანი გულისჴმის-ყოფით რამეთუ...
6დედამიწის განმვრცობი წყლებზე, რადგან უკუნისამდეა წყალობა მისი.6რომელმან დაამტკიცა ქუეყანა წყალთა ზედა, რამეთუ...
7შემქმნელი დიდი მნათობებისა, რადგან უკუნისამდეა წყალობა მისი.7რომელმან ქმნა ნათელნი დიდ-დიდნი მხოლომან,
8მზისა - სამართავად დღისით, რადგან უკუნისამდეა წყალობა მისი.8მზე მფლობელად დღისა, რამეთუ უ...
9მთვარის და ვარსკვლავებისა - ღამით სამართავად, რადგან უკუნისამდეა წყალობა მისი.9მთოვარე და ვარსკულავები ჴელმწიფებად ღამისა, რამეთუ...
10რომელმაც განგმირა ეგვიპტე - პირმშოებითურთ, რადგან უკუნისამდეა წყალობა მისი.10რომელმან დასცა ეგჳპტე პირმშოთურთ თჳსით, რამეთუ...
11და გამოიყვანა ისრაელი მათი შუაგულიდან, რადგან უკუნისამდეა წყალობა მისი.11და გამოიყვანა ისრაჱლი შორის მისსა, რამეთუ...
12ხელით ძლიერით და მკლავით შემართულით, რადგან უკუნისამდეა წყალობა მისი.12ჴელითა მტკიცითა და მკლავითა მაღლითა, რამეთუ...
13რომელმაც გააპო მეწამული ზღვა ნაჭერ-ნაჭერ, რადგან უკუნისამდეა წყალობა მისი.13რომელმან განაპო ზღუაჲ მეწამული ორად და განიყვანა ისრაჱლი შორის მისა, რამეთუ უ...
14

და გაიყვანა ისრაელი მის შუაგულში, რადგან უკუნისამდეა წყალობა მისი.

14

და შთასთხია ფარაო და ძალი მისი ზღუასა მას მეწამულსა, რამეთუ უ...

15და ჩაღუპა ფარაონი და მისი ჯარი მეწამულ ზღვაში, რადგან უკუნისამდეა წყალობა მისი.15 
16რომელმაც წაიყვანა ხალხი თვისი უდაბნოში, რადგან უკუნისამდეა წყალობა მისი.16რომელმან განიყვანა ერი თჳსი უდაბნოდ რამეთუ...
17რომელმაც განგმირა მეფენი დიდნი, რადგან უკუნისამდეა წყალობა მისი.17რომელმან დასცნა მეფენი დიდ-დიდნი, რამეთუ...
18და დახოცა მეფენი ძლიერნი, რადგან უკუნისამდეა წყალობა მისი.18და მოსწყჳდნა მეფენი ძლიერნი, რამეთუ...
19სიხონი, მეფე ამორეველთა, რადგან უკუნისამდეა წყალობა მისი;19სეონ, მეფე ამორეველთა, რამეთუ...
20ოგი, მეფე ბაშანისა, რადგან უკუნისამდეა წყალობა მისი.20და ოგ, მეფე ბასანისა, რამეთუ...
21და მისცა მათი ქვეყნები სამკვიდრებლად, რადგან უკუნისამდეა წყალობა მისი.21და მისცა ქუეყანა მათი სამკჳდრებელად, რამეთუ...
22სამკვიდრებლად ისრაელს, თავის მორჩილს, რადგან უკუნისამდეა წყალობა მისი.22სამკჳდრებელად ისრაჱლსა, მონასა თჳსსა,
23რომელმაც ჩვენი დამცირების ჟამს გაგვიხსენა, რადგან უკუნისამდეა წყალობა მისი.23რამეთუ სიმდაბლესა შინა ჩუენსა მომიჴსენნა ჩუენ უფალმან, რამეთუ...
24და გვიხსნა ჩვენი მტრებისაგან, რადგან უკუნისამდეა წყალობა მისი.24და მიჴსნა ჩუენ მტერთა ჩუენთაგან, რამეთუ...
25რომელიც აძლევს პურს ყოველ ხორციელს, რადგან უკუნისამდეა წყალობა მისი.25რომელმან მოსცის საზრდელი ყოველსა ჴორციელსა, რამეთუ უ...
26ადიდეთ ცათა ღმერთი, რადგან უკუნისამდეა წყალობა მისი.26აუარებდით ღმერთსა ცათასა, რამეთუ...


კატეგორია: ფსალმუნები | დაამატა: ciklopi (22.აპრ.2013)
ნანახია: 1554
სულ კომენტარები: 0
სახელი *:
Email *:
კოდი *:© 2023