კალენდარი

მთავარი მენიუ
ძებნა ამ საიტზე

აუდიო - ვიდეო
გართობა, იუმორი
სხვადასხვა
განათლება
რელიგია
ონლაინი


გააზიარე
სოც-ქსელები
საიტზე სოციალური ქსელებით შესვლა 1. ბუნებრივი ნივთიერებები და მათი გამოყენების პერსპექტივები ახალი ბაზრების შექმნის ტექნოლოგიის კომპონენტების გამოყენებით - მ. მაცაბერიძე

 2. Компьютерные сети телемедицины - К. Камкамидзе, М. Тевдорадзе, М. Мануков, М. Салдадзе,
  Е, Камкакидзе

 3. გამოყენებითი მექანიკა - მ. კახიანი

 4. PR-კამპანიები PR-პრაქტიკაში - ს. ლომინაძე

 5. კომპიუტერის ოპერაციული სისტემები - მ. კიკნაძე, ე. გვარამია, ლ. პეტრიაშვილი, ლ. გოჩიტაშვილი

 6. სპეციალიზებული გამომთვლელი მოწყობილობები - კ. კამკამიძე, თ. გიორხელიძე, ნ. გიორხელიძე

 7. რიცხვითი მეთოდები - მ. კუბლაშვილი, ზ. კაპანაძე

 8. ქიმია სხვადასხვა დარგის მეცნიერთა კვლევებში (I ნაწილი) - ა. ლეჟავა, მ. ცინცაძე, ნ. კუციავა

 9. ქიმია სხვადასხვა დარგის მეცნიერთა კვლევებში (II ნაწილი)  - ა. ლეჟავა, მ. ცინცაძე, ნ. კუციავა

 10. იმია სხვადასხვა დარგის მეცნიერთა კვლევებში (III ნაწილი)  - ა. ლეჟავა, მ. ცინცაძე, ნ. კუციავა

 11. ლექციების კურსი ზოგად ფიზიკაში. ამოცანების ამოხსნის ნიმუშები (ნაწილი) -
  ი. კალანდაძე, შ. დეკანოსიძე, მ. ცირეკიძე

 12. სტრატეგიული მენეჯმენტი მცირე და საშუალო საწარმოებში - გ. იაშვილი

 13. შრომის უსაფრთხოება (ინფორმატიკა და მართვის სისტემები) - ნ. ჯვარელია, ლ. ჩხეიძე

 14. უცხო სიტყვათა ლექსიკონი - გ. ჯოლია

 15. ნაკადების ოპტიმალური მართვა ხისებრი სტრუქტურის ქსელებში - გ. ჯანელიძე, ბ. მეფარიშვილი

 16. პროექტების მართვის სისტემა Microsoft Project 2007 - ი. ჯანდიერი, მ. კიკნაძე, ლ. პეტრიაშვილი

 17. განზომილებების მეთოდი ზოგად ფიზიკაში  - ზ. ჯაბუა, ა. გიგინეიშვილი, მ. ბერულავა

 18. მართვის სისტემების ინჟინერია - თ. იმედაძე, ნ. მჭედლიშვილი

 19. საინვესტიციო პროექტების მომზადება და განხორციელება ენერგეტიკაში - დ. ჯაფარიძე, ზ. გაჩეჩილაძე

 20. მატერიალური კულტურის ძეგლების კონსერვაცია - გ. ინანიშვილი

 21. კომპიუტერული ტექნოლოგიების საფუძვლები MS Office (MS Word, MS Excel) -  გ. გრატიაშვილი

 22. დაბალ და საშუალოდაწნევიან წყალმიმღებ ნაგებობათა სათავე კვანძის ჰიდრავლიკური გაანგარიშება -
  ა. გოგოლაძე, ა. ახვლედიანი

 23. Геометрические вопросы преобразований прикосновения для решения прикладных задач - Гоголадзе Р. В., Кирия Р. Г.

 24. ზოგადი ფიზიკის კურსი (მაგნეტიზმი, ოპტიკა, ატომის ფიზიკა), II ტომი - ა. გიგინეიშვილი, გ. კუკულაძე

 25. Краткий курс общей физики (Вторая часть) - А. В. Гигинеившили, И. Г. Каландадзе, Г. Г. Чихладзе

 26. ზოგადი ფიზიკის სწავლების მეთოდიკის ზოგიერთი ასპექტები - ა. გიგინეიშვილი, ზ. ჯაბუა, მ. ბერულავა

 27. პოლიტიკური სოციოლოგია - რ. ღიბრაძე

 28. მოდიფიცირებული ადსორბენტის დამზადების მეთოდოლოგია სასმელი წყლის მაღალი ხარისხის უზრუნველსაყოფად - ნ. გელაძე, ლ. კლიმიაშვილი

 29. წყლის მეურნეობა - ზ. გედენიძე, თ. ამბროლაძე

 30. ლაბორატორიული პრაქტიკუმი ფიზიკურ ქიმიაში - მ. წეროძე, ლოლაძე ნ.

 31. მუნიციპალური სისტემების მდგრადი განვითარება. პრობლემები და მოდელები - ა. ფრანგიშვილი, მ. ხართიაშვილი, ზ. გასიტაშვილი, მ. ხომერიკი

 32. ერთსართულიანი სამრეწველო შენობა - ვ. ფირცხალავა, გ. ნაცვლიშვილი

 33. მასალათა გამძლეობის საფუძვლები - დ. დანელია, ა. კვარაცხელია, ზ. მაძაღუა

 34. საჩარხო სამარჯვების კონსტრუირების საფუძვლები - გ. ერაძე

 35. რელიქტური და გარდაქმნილი ალკანები ნავთობში - ხ. დიდიძე, მ. ბექაური, მ. სირაძე

 36. კითხვები და პასუხები ზოგად და არაორგანულ ქიმიაში - მ. ცინცაძე, გ. მანველიძე, ნ. მაისურაძე

 37. ფარმაცევტული საქმიანობის ორგანიზაცია - თ. ცინცაძე, თ. საღარეიშვილი, ნ. შანშიაშვილი

 38. ზოგადი და არაორგანული ქიმია - მ. ცინცაძე, ნ. მაისურაძე, გ. მანველიძე

 39. კოორდინაციული ქიმია კითხვებსა და პასუხებში - მ. ცინცაძე, თ. წივწივაძე, თ. გიორგაძე, ნ. გეგეშიძე, ნ. კილასონია

 40. მასალების ანალიზის ქიმიური და ფიზიკურ-ქიმიური მეთოდები - მ. ცინცაძე, თ. წივწივაძე, ნ. იმნაძე, ე. თოფურია, თ. ტუსიაშვილი

 41. ლაბორატორიული პრაქტიკუმი კოორდინაციულ ქიმიაში - მ. ცინცაძე, თ. წივწივაძე, თ. გიორგაძე, ნ. გეგეშიძე, ნ. კილასონია

 42. ლაბორატორიული პრაქტიკუმი ანალიზურ ქიმიაში, ნაწილი - მ. ცინცაძე, ლ. ბერიშვილი, ც. ხარბედია

 43. მასალების კვლევის ფიზიკური მეთოდები - ტ. ჭელიძე, თ. ფერაძე, თ. ბერიკაშვილი, კ. გორგაძე, მ. თაქთაქიშვილი

 44. გადაწყვეტილებათა მიღების თეორია, ნაწილი - გ. ბელთაძე, ნ. ჯიბლაძე

 45. ბიზნეს-კომუნიკაცია - გ. ჩაჩანიძე, ქ. ნანობაშვილი

 46. ფერადი ლითონების და მათი შენადნობების შედუღების ტექნოლოგია - მ. ბაბუციძე, ზ. ლოლუა

 47. დახერხილი ხე-ტყის ტექნოლოგია - ვ. აბაიშვილი, ზ. ჩიტიძე, ი. გელაშვილი

 48. Методы подобия и математического моделирования в исследовании сложных систем - Н. Чхаидзе

 49. ფარმაკოლოგია - ი. ჩეკმანი, თ. ცინცაძე

 50. კომპიუტერის პერიფერიული მოწყობილობები, ნაწილი - ა. ბენაშვილი

 51. კომპიუტერის პერიფერიული მოწყობილობები, II ნაწილი - ა. ბენაშვილი

 52. Программирование на языке PL/SQL базы данных ORACLE, часть - Бежанишвили Л.

 53. კოლოიდური ქიმია (დისპერსიული სისტემები), II ნაწილი - ნ. აბულაძე, მ. რაზმაძე

 54. დახერხილი ხე-ტყის ტექნოლოგია - ვ. აბაიშვილი, ზ. ჩიტიძე

 55. ენერგეტიკული სისტემების მდგრადობის ანალიზი სინერგეტიკის მეთოდებით - ვ. სესაძე, გ. დალაქიშვილი, ვ. კეკენაძე, გ. ჭიკაძე

 56. ნავთობისა და გაზის მილსადენების და საცავების ლითონთა კონსტრუქციები - ვ. თარხნიშვილი, თ. გიორგაძე, კ. იაშვილი, ო. ხაზარაძე

 57. ფერადი ლითონების მეტალურგიის სპეციალობის შესავალი - რ. კანაშვილი

 58. თბომასაგადამცემი დანადგარები თბოფიკაცია - ლ. პაპავა, ო. ვეზირიშვილი

 59. მანქანებისა და ხელსაწყოების ტექნიკურ-ეკონომიკური ანალიზი - თ. მჭედლიშვილი, ბ. ნავროზაშვილი, ზ. ბალიაშვილი, ვ. ქირია

 60. საერთაშორისო ურთიერთობების თეორია, I ნაწილი - ზ. კვენეტაძე

 61. კომპოზიციური მასალებისა და ნაკეთობების სინთეზის თეორიული საფუძვლები - ზ. კოვზირიძე, მ. მშვილდაძე, გ. დონაძე

 62. საინჟინრო გრაფიკა - რ. ქირია, რ. გოგოლაძე, ნ. მუმლაძე

 63. სამშენებლო სამღებრო სამუშაოების ტექნოლოგია - ა. მონიავა, ზ, ეზუგბაია, ი. ირემაშვილი, ნ. მსხილაძე

 64. რკინიგზის ლიანდაგი (ლიანდაგის ზედა ნაშენის კონსტრუქცია), ნაწილი - ე. მოისწრაფიშვილი, მ. მოისწრაფიშვილი, ნ. რურუა

 65. რკინიგზის ლიანდაგი (ლიანდაგის ზედა ნაშენის კონსტრუქცია), II ნაწილი - ე. მოისწრაფიშვილი, მ. მოისწრაფიშვილი, ნ. რურუა

 66. რკინიგზის ლიანდაგი (ლიანდაგის ზედა ნაშენის კონსტრუქცია), IV ნაწილი - ე. მოისწრაფიშვილი, მ. მოისწრაფიშვილი, ნ. რურუა

 67. ტესტების გენერაციის ავტომატიზება - დ. კაპანაძე, ზ. ბოსიკაშვილი, თ. ჟვანია

 68. საბირჟო საქმის საფუძვლები - გ. ჯოლია

 69. თვისებრივი ამოცანები ზოგად ფიზიკაში - ზ. ჯაბუა, ა. გიგნეიშვილი

 70. ლაბორატორიული სამუშაოები ნახევარგამტარულ ოპტოელექტრონიკასა და ინტეგრალურ ოპტიკაში - 
  გ. გოდერძიშვილი, თ. მხეიძე, რ. ჩიქოვანი, თ. ხაჩიძე

 71. იმიტაციური მოდელირების ენა GPSS World და რთული სისტემების მოდელები - ა. ფრანგიშვილი, ზ. გასიტაშვილი, ი. აბულაძე, ვ. წვერავა

 72. ძალური ელექტრონიკა. გაანგარიშების საფუძვლები - გ. დგებუაძე, ი. სხირტლაძე

 73. ავტომობილების საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოება - ზ. ბოგველიშვილი, ჯ. იოსებიძე, ო. გელაშვილი

 74. ტესტები ფიზიკურ და კოლოიდურ ქიმიაში, II ნაწილი - დ. ბიბილეიშვილი, ი. ბერძენიშვილი, ნ. ბოკუჩავა

 75. კომპიუტერის პერიფერიული მოწყობილობები - ა. ბენაშვილი, ლ. ჯიქიძე, ე. გვარამია

 76. კონკურენტუნარიანობა. ხარისხისა და პროექტის მენეჯმენტი - გ. ამყოლაძე, თ. ამყოლაძე, გ. გიორგიშვილი, მ. ლომსაძე-კუჭავა

 77. სიტყვის სკივრი - ვ. პაპასკირი

 78. მანქანებისა და ხელსაწყოების ტექნიკურ-ეკონომიკური ანალიზი - თ. მჭედლიშვილი, ბ. ნავროზაშვილი, ზ. ბალიაშვილი, ვ. ქირია

 79. ლაბორატორიული პრაქტიკუმი ზოგად ფიზიკაში (მოლეკულური ფიზიკა და თერმოდინამიკა) - ა. გიგინეიშვილი, ზ. ჯაბუა

 80. თვისებრივი ამოცანები ზოგად ფიზიკაში - ზ. ჯაბუა, ა. გიგინეიშვილი

 81. ენერგეტიკული წარმოების დაგეგმვა-განვითარება - მ. გუდიაშვილი, მ. არაბიძე

 82. მართვის სისტემების ელემენტები და მოწყობილობები - ნ. მაღლაკელიძე

 83. კონკურენტუნარიანობა. ხარისხისა და პროექტის მენეჯმენტი - გ. ამყოლაძე, თ. ამყოლაძე, ნ. გიორგიშვილი, მ. ლომსაძე-კუჭავა

 84. ნავთობისა და გაზის მილსადენების და საცავების ლითონთა კონსტრუქციები - ვ. თარხნიშვილი, თ. გიორგაძე, კ. იაშვილი, ო. ხაზარაძე

 85. თბომასაგადამცემი დანადგარები და თბოფიკაცია - ლ. პაპავა, ო. ვეზირიშვილი

 86. ტესტები ფიზიკურ და კოლოიდურ ქიმიაში (მეორე ნაწილი) - დ. ბიბილეიშვილი, ი. ბერძენიშვილი, ნ. ბოკუჩავა

 87. საბირჟო საქმის საფუძვლები - გ. ჯოლია

 88. რკინაბეტონის და ქვის კონსტრუქციები  - გ. ჯაფარიძე

 89. კომპიუტერული გრაფიკის საფუძვლები (AutoCAD 2008)  - მ. კუბლაშვილი, ნ. ფილფანი, ვ. ჭანკოტაძე

 90. მოლაპარაკების წარმართვა  - მ. ჩხეიძეგ. ჯოლია

 91. საშენი მასალები  - თ. ესაძე

 92. გეოდეზია ტოპოგრაფიის საფუძვლებით  - მ. თევზაძე, ს. ცუცქირიძე

 93. ტურიზმი  - გ. ხომერიკი

 94. ხისა და პლასტმასის სამშენებლო კონსტრუქციები  - თ. ხმელიძე

 95. ღონისძიებების ადმინისტრირება  - მ. შელია, მ. ვასაძე, კ. არაბული. მ. კობიაშვილი

 96. ბუღალტერია  -  მ. ძოწენიძე

 97. მენეჯმენტის საფუძვლები  - ო. ზუმბურიძე

 98. პროექტის მენეჯმენტის საფუძვლები  - მ. სულაბერიძე

 99. ლითონის კონსტრუქციები  - ს. ესაძე

 100. MS Project 2003, MS FrontPage 2003  - ა. დავითაშვილი

 101. ადამიანური რესურსების მართვა  - ნ. გვენცაძე

 102. სამშენებლო პროცესების ტექნოლოგია  - თ. ჟორდანია, ზ. ეზუგბაია

 103. ლიდერი და ლიდერობა  - ი. ჟვანია, გ. კიკნაძე

 104. საწარმოო პროცესები  - გ. ხვიჩია, მ. სილოგავა

 105. საავტომობილო საწვავ-საპოხი მასალების გამოყენება და ეკოლოგია  - ჯ. იოსებიძე, გ. აბრამიშვილი, გ. მიქაძე, თ. აფაქიძე, ა. ჩხეიძე, ხ. მღებრიშვილი

 106. კომპიუტერული სისტემების აწყობა, მოდერნიზება და სერვისი  - ა. ბენაშვილი

 107. თეორიული მექანიკის კურსი, წიგნი 1, სტატიკა და კინემატიკა. "განათლება", 1990 – ა. გორგიძე
© 2020